one solution logistics
Login

Zapomniałeś hasło?

Choose your language
German
English
Polish
French
Russian

POLITYKA PRYWATNOŚCI

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH

odpowiednio do Rozporządzenia (UE) 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które poniżej oznaczono jako ,,DSGVO"[polski skrót nazwy: RODO-Przyp. tłumacza]

Szanowni Państwo, Odwiedzający naszą stronę internetową,

niniejszym informujemy Panią/Pana o sposobie postępowania z Pani/Pana danymi osobowymi przy korzystaniu z tej strony internetowej i w związku z tym wyjaśniamy przysługujące Pani/Panu prawa. Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć wszystkie informacje, na podstawie których może Pani/Pan zostać zidentyfikowana.

Dużą wagę przywiązujemy do prostego i zrozumiałego oświadczenia o ochronie danych.Jeżeli jednak będzie Pani/Pan mieć pytania, to oczywiście można się z nami skontaktować. Nasze dane kontaktowe znajdzie Pani/Pan poniżej rozdziału ,,Administrator przetwarzania danych" Gdyby jakieś pojedyncze pojęcia nie zostały wyraźnie zdefiniowane i są niejasności, można skorzystać z oficjalnych definicji pojęć. Są one wyjaśnone w art. 4 DSGVO.

Zasadniczo nie jest Pani/Pan zobowiązana ani umownie ani też ustawowo do przekazywania do dyspozycji swoich danych osobowych. Nieprzekazanie ich nie przyniesie negatywnych konsekwencji. Taki obowiązek powstanie jednak wówczas, jeśli żadna inna informacja nie zostanie podana przy poniższych procesach przetwarzania danych.

ADMINISTRATOR PRZETWARZANIA DANYCH

Przy wszelkich pytaniach i prośbach odnośnie tematu ochrona danych i danych osobowych w odniesieniu do Pani/Pana i naszego przedsiębiorstwa, oraz tematów, które dotyczą przetwarzanych przez nas danych, może się Pani/Pan z nami kontaktować. Iak samo gdy zechce Pani/Pan skorzystać ze swoich praw w ramach Rozporządzenia DSGVO (np. prawo odwołania). Niech Pani/Pan skorzysta z danych kontaktowych naszego administratora ochrony danych lub jeśli istnieje to z pełnomocnikiem ochrony danych. Naturalnie do dyspozycji są również dane kontaktowe podane w Impressum. Proszę mieć na uwadze to, że szczególnie przy kontaktach telefonicznych jesteśmy do dyspozycji tylko w oficjalnym czasie pracy.

Przez e-mail jesteśmy osiągalni całą dobę każdego dnia w tygodniu.

ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH

Administratorem w myśl DSGVO do przetwarzania danych na tej stronie internetowej jest:

one solution logistics GmbH

Enzstr. 28

D-70806 Kornwestheim

E-Mail: office@one-solution-logistics.de

Tel: +49-(0) 7054 806 26-0

Fax: +49-(0) 7054 806 26-21

Definicja administratora ochrony danych: administrator przetwarzania danych osobowych jest ustanowioną przez nas osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie (lub wspólnie z innymi) ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

SZYFROWANIE PRZESYŁANIA DANYCH

W celu ochrony przesyłania danych osobowych i innych poufnych treści (np. jeśli to możliwe: zamówienia, zapytania, etc.) cały przepływ informacji na naszej witrynie internetowej zostaje automatycznie zaszyfrowany przy pomocy protokołu SSL wzgl. TLS-zaszyfrowanie do bezpiecznego przesyłu danych zabezpieczone przed podsłuchem. Można to rozpoznać przy szeregu znaków ,,https:// i przez symbol kłódki w linii przeglądarki.

GROMADZENIE DANYCH PRZY ODWIEDZANIU NASZYCH STRON INTERNETOWYCH

Pani/Pana przeglądarka na podstawie technicznego sposobu funkcjonowania internetu przesyła do nas pewne dane osobowe. Dzieje się to również tak w przypadku, gdy jedynie w celach czysto informacyjnych - a więc nie podając dalszych danych - przegląda Pani/Pan jakąś jedną stronę.

Przy tym, przy każdym wywołaniu przesyłany jest w szczególności adres-IP - bez przesłania Pani/Pana adresu-IP przesłanie danych byłoby niemożliwe.

W celu prostszego zrozumienia wyjaśnimy to przez nastepującą analogię. Brakujący adres-IP byłby taki jak przesyłka bez adresu docelowego. Nie wiedzielibyśmy zupełnie dokąd ten pakiet powinien zostać przesłany. A więc w tym przypadku chodzi o tak zwane pakiety danych z treściami naszych stron internetowych, które powinny zostać przesłane do Pani/Pana.

Nastepne dane mogą być do nas przesyłane w sposób automatyczny:

Są to włącznie z adresem-IP następujące dane:

- dokładny adres wywołanej strony internetowej (Deeplink);

- data i godzina w momencie dostępu;

- ilość danych przesyłanych w bajtach;

- źródło/odniesienie, z którego odwiedzający przybył na stronę;

- status dostępu (http-status);

- używana przeglądarka;

- używany system operacyjny;

- użyty adres IP;

Przesyłanie tych danych do nas następuje przez Pani/Pana przegladarkę lub przez Internet Provider-dostawca internetowy. Nie możemy przeszkodzić przesyłowi tych danych do nas z naszej strony internetowej. Przy tym dane te są technicznie niezbędne, aby móc Państwu wyświetlić naszą stronę internetową.

Protokółujemy te dane na okres maks. 6 tygodni w serwisie zwanym ,,Server-Logfiles" Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi art. 6, ust.1 f) DSGVO, w myśl którego przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.

Nasze prawnie uzasadnione interesy to bezpieczeństwo i wczesne rozpoznanie oraz obrona przed atakami w cyberprzestrzeni, do tego ostatniego jesteśmy zobowiązani ustawowo, aby zagwarantować ochronę Pani/Pana danych osobowych. Adresy IP i nazwy sieci zostaną zachowane w naszym dzienniku tylko w formie anonimowej, chyba że istnieje konkretne podejrzenie o szkodliwe działanie ze strony odwiedzającego.

W przypadku podejrzenia o szkodliwe działanie (między innymi: próba wtargnięcia w kod źródła, obejście systemu bezpieczeństwa, wykonanie zmasowanych wyszukiwań, zmiana strony internetowej, uzyskanie dostępu do obszarów chronionych, próba dopisania dodatkowych komend za pomocą SQL-Injektion, stosowanie ataku na serwis typu Cross-Site-Scripting, Session Hijaking, ...) zostaną zaprotokółowane dane sprawdzone i ew. zostaną one wykorzystane w celach dowodowych w ściganiu przestępst i przekazane uprawnionym organom niemieckim lub kancelarii adwokackiej z siedzibą w Niemczech. Poza tym zastrzegamy sobie prawo do technicznego uniemożliwienia dostępu do naszego serwera, jeżeli istnieje poważne podejrzenie ataku w cyberprzestrzeni. (np. łamanie wszelkich mozliwych kombinacji typu Brute Force Attacken). Zostanie to zrealizowane, gdy zablokujemy przepływ danych do Pani/Pana przez naszego serwera.

FORMULARZE KONTAKTOWE / NAWIĄZANIE KONTAKTU

W ramach nawiązania z nami kontaktu (np. przy użyciu formularza lub przez e-mail) będa zbierane dane osobowe, Jakie dane będą zbierane w przypadku formularza kontaktowego, jest to widoczne na odpowiednim formularzu. Te dane będą przechowywane i użyte wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie wzgl. dla nawiązania kontaktu i związaną z tym techniczną administracją. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi nasz uzasadniony interes rozpatrzenia zapytania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.f DSGVO. Jeżeli celem Pani/Pana kontaktu jest zawarcie umowy, to dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit.b DSGVO. Pani/Pana dane zostaną usunięte po całkowitym rozpatrzeniu zapytania, to stanie się wówczas, gdy okoliczności pozwolą przyjąć, że dana sprawa jest ostatecznie wyjaśniona i o ile nie stoją na przeszkodzie żadne ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania danych.

OSOBY MAŁOLETNIE I FORMULARZE KONTAKTOWE

Od osób poniżej 18 roku życia nie zamierzamy wymagać danych osobowych lub takie gromadzić, przetwarzać, przekazywać lub przechowywać. Jeśli nie ukończyłeś/ ukończyłaś 18 lat proszę nie przekazywać swoich danych na ten serwer. Jeżeli któreś z Pani/Pana dzieci wprowadziło dane osobowe, proszę się zwrócić do: office@one-solution-logistics.de , aby podane dane kazać usunąć, o ile już to przez nas nie zostało zrobione.

SYSTEM OCENY .

Na naszych stronach internetowych oferujemy narzędzie oceny, za pomocą którego może Pani/Pan dokonywać oceny. Pani/Pana ocena będzie pokazywana na naszych stronach internetowych. Opublikowane będzie ocenianie według systemu gwiazdkowego od 1 do 5 gwiazdek, Pani/Pana tekst oceniania i podane nazwisko wzgl. pseudonim. Może Pani/Pan wybrać, czy będzie to właściwe nazwisko, firma, pseudonim artystyczny, pseudonim lub nie będzie nic podane. Tym samym chcemy dać Pani/Panu możliwość podjęcia decyzji, jakie dane Pani/Pan ujawni. Odpowiednie pole jest wstępnie wypełnione jako ,,Anonim" i może zostać tak przyjęte. A więc naniesienie danych osobowych na polu formularza nie jest obowiązkowe.

Zanim Pani/Pana ocena stanie się dostępna, zostanie przez nas ręcznie sprawdzona. Po odesłaniu oceny zostanie zapisany Pani/Pana adres IP, aż do chwili naszego sprawdzenia. Podstawę prawną stanowi tu art. 6 ust. 1 lit.f DSGVO, według którego przetwarzanie danych w celu dopilnowania uprawnionych interesów jest właściwe.

Ten uprawniony interes zachodzi w tym przypadku jako obrona przed atakami w cyberprzestrzeni, oraz ich sądowe ściganie. Możemy również w ten sposób złożyć doniesienie z powodu określonych treści podlegających karze. Jako uzasadniony interes to w szczególności nasz ustawowy obowiązek w myśl § 138 StGB [niemiecki Kodeks Karny] zgłoszenia wiarygodnie zapowiedzianego przestępstwa, takiego jak zdrada kraju, morderstwo, zabójstwo, rabunek i uprowadzenie lub zapowiedź jakiegoś czynu niebezpiecznego dla ogółu, jeżeli miałoby to miejsce w czasie, w którym możliwym jest zapobiegnięcie popełnieniu przestępstwa. Gdy tylko nasze sprawdzenie (z reguły w ciągu kilku dni - maks. 14 dni) zostanie zakończone i nie zachodzi zasadność ukarania, adres IP zostaje usunięty. Jeżeli wystąpiłaby zasadność ukarania, to adres IP zostanie przechowany tak długo, jak to będzie konieczne w celu karnego ścigania, jednak nie dłużej.

Może Pani/Pan wprowadzić do naszego systemu oceniania swoje dane kontaktowe. Jakie dane dokładnie w tym celu Pani/Pan wprowadzi, decyzja należy do Pani/Pana. Pozostawienie danych jest dobrowolne i odpowiednie pole edycji pokaże się, jezeli Pani/Pan w sposób jednoznaczny wyraźi na to zgodę, żebyśmy mogli Panią/Pana skontaktować z formularzem opinii. Pani/Pana dane kontaktowe nie zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Przechowanie wpisanych danych kontaktowych nastąpi tylko w takim zakresie, jak to będzie potrzebne dla ewentualnej informacji zwrotnej w odniesieniu do Pani/Pana opinii. Jeżeli nie będzie takiej konieczności w tym znaczeniu, to Pani/Pana dane zostaną usunięte.

PLIKI COOKIES

Określone funkcje tej witryny internetowej mozliwe są jedynie przez użycie technologii plików zwanych cookie. Cookies są to małe pliki tekstowe, które my zapisujemy na Pani/Pana komputerze i których treść ustalamy. Te ustalone treści możemy w trakcie każdej wizyty - a więc i przy następnych wizytach - wczytać, o ile wizyta odbywa się na identycznym urządzeniu i przy wcześniej użytej przeglądarce. Cookies mogą być utworzone na określony czas lub otrzymać datę wygaśnięcia, potem stają się automatycznie nieważne. Cookies mogą tez zostać zainstalowane na okres sesji użytkownika. (Sesja użytkownika kończy się najpóźniej w chwili gdy Pani/Pan zamknie okno przeglądarki wzgl. wszystkie zakładki z naszą otwartą witryną strony są zamknięte).

Wykorzystujemy cookies, aby jednoznacznie zidentyfikować sesję uzytkownika i w tym celu każdą sesję opatrujemy wygenerowanym przez nas charakterystycznym ID sesji.Abyśmy mogli jednoznacznie Panią/Pana rozpoznać, nawet po zmianie poprzez rózne podstrony, żeby ew. móc wyświetlić tylko dla Pani/Pana odpowiednie dane. Jest to np. konieczne, aby sklep internetowy mógł zapamiętać koszyk z zakupami, portal z nieruchomościami notatki, lub całkiem normalna

witryna internetowa to, czy zostało podjęte określone działanie, aby uniknąć wielokrotnego przeszukiwania. Również wtedy, gdy Pani/Pan sprzeciwi się wykorzystaniu wtyczki zwanej ,,Opt-Out Plugin", decyzja taka zostanie w pliku cookie zapisana. W ten sposób równiez przy następnej wizycie zostanie rozpoznane, że Pani/Pan nie zgadza się na gromadzenie danych przez Google Analytics. Proszę wziąć pod uwagę to, że korzystanie z naszej witryny internetowej może nie byłoby możliwe lub byłoby ograniczone, gdyby Pani/Pan dezaktywowała pliki cookie.

O ile będą przetwarzane dane osobowe przez umieszczone przez nas pojedyncze pliki cookie, nastąpi to wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO albo w celu realizacji umowy albo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w celu dopilnowania naszych uzasadnionych interesów jak najlepszej funkcjonalności witryny internetowej oraz przyjaznego dla użytkownika i efektywnego udoskonalenia odwiedzin naszej strony internetowej, jak też celem poprawy bezpieczeństwa i w celu zapobiegania oszustwom.

Równiez podmioty trzecie, których uslugi i treści są zintegrowane z naszym serwisem, mogą zapisywać pliki cookies. W tym przypadku zostanie Pani/Pan w następnych ustępach poinformowana o treściach i zakresie gromadzonych informacji.

DEZAKTYWACJA PLIKÓW COOKIE

Może Pani/Pan przez ustawienia swojej przeglądarki ustalic, czy chce Pani/Pan zdecydować o pojedynczym przyjęciu lub rezygnacji funkcjonalności plików cookie, czy tylko częściowo lub całkowicie je dezaktywować. W zalezności od rodzaju i wersji przeglądarki proces konfiguracji ustawień może być różny. Do opisu należy skorzystać z funkcji pomocy Pani/Pana przeglądarki, albo wywołać pasujący link z poniższego zestawienia, które przygotowaliśmy. Zawiera ono odpowiednie instrukcje do najczęściej używanych przeglądarek.

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista//Block-or-allow-cookies

Firefox: https://support.mozilla:org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&httm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

DO NOT TRACK [NIE ŚLEDŹ] - USTAWIENIE PRZEGLĄDARKI

Większość powszechnie używanych i nowoczesnych przeglądarek oferuje do tego celu funkcję tak zwaną ,,Do-Not-Track", z którą może Pani/Pan ustalić, że nie chciałaby być ,,śledzona" przez witrynę. Gdy ta funkcja jest aktywna, Pani/Pana przeglądarka informuje sieć reklamową, witrynę i aplikacje, że nie chciałaby być śledzona w celach reklamy opartej na zachowaniu i podobnych. Informacje i instrukcje, jak Pani/ Pan może edytować tę funkcję, są rózne w zależności od przeglądarki. Instrukcje dla Mozilla Firefox znajdzie Pani/Pan na przykład tu: np.. dla Mozilla Firefox poniżej:

https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/noscript/

Proszę jednakże uwzględnić, że takie ustawienie przekazuje Pani/Pana życzenie przedsiębiorstwom i witrynom internetowym, żeby nie być śledzonym. Za wdrożenie odpowiedniej do tego funkcji i odpowiedników odpowiedzialne są dane witryny internetowe i przedsiębiorstwa. Możliwe, że nie są do tego zobowiązane i/albo jeszcze nie wdrażają całkowicie wymaganych środków.

Na naszej witrynie internetowej generalnie nie jest umieszczony żaden mechanizm do śledzenia - również nie przez podmioty trzecie.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I PLATFORMA VIDEO

OSADZONE VIDEO O USŁUDZE SERWISU ,,WISTIA''

Na naszej witrynie zostało zintegrowane video o funkcji umieszczenia oferenta ,,Wistia"

(https://wistia.com) Oferent wzgl. platforma ,,Wistia" należy do Wistia Inc., 17 Tudor Street, Cambridge, Massachusetts, Unitet States, USA.

W celu bezpiecznej integracji wykorzystujemy wyłącznie,,Player Privacy Mode" oddane do dyspozycji przez dostawcę, które według wypowiedzi dostawcy umożliwia integrację zgodną z obowiązującą ochroną prywatności, zapisując adres IP jedynie w formie anonimowej a funkcje śledzenia, jak śledzenie sesji czy śledzenie plików cookie są całkowicie dezaktywowane. Wiecej na ten temat znajdzie Pani/Pan na poniższych linkach oddanych przez Wistia do dyspozycji.

https://wistia.com/support/account/gdpr

https://wistia.com/support/developers/player-privacy-mode

Wistia Inc. z siedzibą w USA posiada certyfikat dla us-europäische Datenschutzübereinkommen ,,Privacy Shield" ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSBFAA4&status=Active ), który gwarantuje dotrzymanie obowiązującego w UE poziomu ochrony prywatności. Dalsze informacje odnośnie ochrony danych na platformie wzgl. u dostawcy ,,Wistia" znajdzie Pani/Pan w oświadczeniu dostawcy pod: https://wistia.com/privacy.

KONTA PARTNERSKIE

Kooperujący z nami kierowcy samochodów ciężarowych [LKW-Fahrer] albo spedycje mają możliwość utworzenia konta partnerskiego, które Pani/Panu ułatwi w przyszłości wypełnienie formularza ,,Zgłoszenie pustego samochodu cieżarowego". Możliwość utworzenia Partneraccounts/ konta partnerskiego powstaje po pierwszym odesłaniu formularza ze zgłoszeniem- ,,Zgłoszenie pustego samochodu cieżarowego"- .i jest absolutnie dobrowolne. Przetwarzanie danych służy takiemu celowi, ążeby w sposób istotny poprawić i uprościć Pani/Pana zachowanie się jako użytkownika na tej witrynie internetowej - w szczególności w wymienionym powyżej formularzu-. Przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 (1) lit.a DSGVO za Pani/Pana zgodą. Pani/Pan może w każdej chwili wycofać zgodę, informując nas o tym, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pani/Pana konto partnerskie w związku z tym zostanie usunięte.

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przy ,,Zgłoszenie pustego samochodu cieżarowego"

W ramach procesu zgłaszania pobieramy i uzywamy Pani/Pana dane osobowe tylko w takim zakresie, o ile jest to konieczne do spełnienia, realizacji i do przetworzenia Pani/Pana zapytań i zgłoszeń. Przekazanie Pani/Pana danych podmiotom trzecim oczywiście nie nastąpi. Wyjątek stanowią jedynie nasi partnerzy w świadczeniu usług, których potrzebujemy do realizacji stosunków umownych lub usługodawcy, z którymi zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych ze zleceń w myśl DSGVO. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy uregulowań prawnych. Zakres przekazywania danych ogranicza się stale do najmniejszej ilości koniecznej do realizacji.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM ZAINTERESOWANYM

Przy istnieniu ustawowych przesłanek przysługują Pani/Panu następujace prawa według art. 15 do 20 DSGVO:

- prawo do informacji zgodnie z art. 15 DSGVO;

- prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 DSGVO; .

- prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 DSGVO;

- prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 DSGVO;

- prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 DSGVO;

Następnie zgodnie z art. 77 DSGVO ma Pani/Pan prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego . Z reguły może Pani/Pan zwrócić się do organu nadzorczego Kraju Związkowego podanej siedziby naszej firmy lub swojego miejsca zamieszkania lub pobytu.

Ponadto według art. 21 (1) DSGVO przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych, opartych na art. 6 (1) f DSGVO, oraz na przetwarzanie do celów reklamy bezpośredniej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

O ile w tym oświadczeniu o ochronie danych nie zostały wymienione żadne odmienne terminy przechowywania danych osobowych, to bedą one wyznaczane na podstawie ustawowych teminów przechowania (np. terminy przechowania handlowe i podatkowo-prawne) Najpóźniej po upływie terminu będą usuwane odpowiednie dane w sposób rutynowy, o ile nie bedą one konieczne do spełnienia umowy lub nawiazania umowy i/albo z naszej strony nie bedzie istniał nadal żaden uzasadniony interes. Również w przypadku, gdy Pani/Pan wykorzysta swoje prawo do usunięcia danych, zostaną Pani/Pana dane natychmiast usunięte, o ile nie będzie żadnych do tego prawnych przeciwnych uregulowań. (jak np. okres przechowania faktur)

AKTUALIZACJA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE DANYCH,

Od czasu do czasu to oświadczenie o ochronie danych może zostac zmienione wzgl. zaktualizowane. W ten sposób możemy je dostosować do aktualnych wymogów prawnych i uwzględnić zmiany naszych świadczeń. Odwiedzającym i użytkownikom naszej witryny internetowej polecamy regularne sprawdzanie naszych założeń ochrony danych. Na Pani/Pana wizytę zawsze czeka aktualna wersja dokumentu. Niniejszy dokument został ostatnio aktualizowany w dniu 24.05.2018.

Europa Logistik
prosimy o wysłanie opinii